Poradenstvo

Prečo sa oplatí kalibrovať a udržiavať stavebné lasery?

dlaczego kalibrowac2

Prečo?
Pri nákupe meracieho prístroja chceme, aby nám slúžil roky. Ak chceme, aby bol prístroj spoľahlivý a vykonával presné merania, mal by podstúpiť systematickú diagnostiku. Tým je zaručený dobre pripravený prístroj pre prácu, efektivita vykonanej práce a zamedzenie nákladných opráv.
Pri každodennej práci s laserom by sme ho mali preventívne skontrolovať či funguje správne. Umiestnite laser na rovný povrch a premietnite laserové lúče na stenu. Označte body na laserovej čiare (horizontálne a vertikálne). Po otočení laseru o 180 ° vykonáme rovnakú operáciu. Označené body by sa mali zhodovať s laserovými lúčmi – v obidvoch polohách lasera. Prípustná odchýlka je určená parametrom presnosti laserového prístroja. Ak je povolená odchýlka väčšia ako špecifikácia produktu, potom je potrebné nastavenie (údržba alebo kalibrácia).

3 2

Kalibrácia je proces úpravy parametrov prístroja z hľadiska presnosti merania.

V takom prípade nie je potrebný zásah do vnútorných komponentov prístroja. Účelom kalibrácie je správnosť činnosti prístroja v súlade s parametrami uvedenými v špecifikáciách. Servis je služba poskytovaná v niekoľkých fázach, pri ktorých je prístroj dôkladne skontrolovaný. Okrem kontroly a nastavenia presných parametrov prístroja sa kontroluje aj správna činnosť jednotlivých vnútorných komponentov (laserová dióda, nivelačný, regulačný, rotačný, nabíjací systém a ďalšie). Po inšpekčnej službe si môžete byť istý, že všetky komponenty fungujú správne. Je potrebné poznamenať, že nesprávna práca aj tých najmenších prvkov, na prvý pohľad neviditeľná, môže ľahko ovplyvniť kvalitu našej práce. Systematický servis stavebných laserov predlžuje ich životnosť a zaručuje, že prístroj je pripravený na použitie a je v dobrom technickom stave.

Kedy by sa mala vykonať kalibrácia a údržba?
Každý prístroj by mal byť pravidelne kontrolovaný. Kalibrácia sa vykonáva najčastejšie vtedy, keď prístroj spadol a nie sú viditeľné žiadne mechanické poškodenia. Kalibračná služba by sa mala vykonať aj vtedy, keď prístroj nemeria presne („skresľuje“).
Je rozumné vykonávať každoročnú kontrolu, ak prístroj pracuje za štandardných podmienok a v prostredí, pre ktoré je určený. Existujú však situácie, keď sa prístroj používa v oveľa náročnejších podmienkach (vysoká vlhkosť alebo vysoká prašnosť). Potom sa v tomto prípade navrhuje vykonávať kontrolu častejšie, napr. raz za šesť mesiacov. To isté by sa malo robiť, keď prístroj mal nehodu, napr. pád a máme podozrenie, že by sa mohli poškodiť vnútorné prvky. Dôsledky nehody nemusia byť okamžite viditeľné, môžu však ovplyvniť kvalitu meraní, zapríčiniť chyby, predĺženú pracovnú dobu a stratu poškodených stavebných materiálov.

Služba Nivel System
Naša spoločnosť má servisné stredisko pre meracie prístroje, ktoré zaručuje najvyššiu kvalitu služieb. V rámci servisného strediska si zaslúži pozornosť špecializovaný diagnostický park vrátane špecializovaného kolimátora na zarovnávanie viacrovinových 3D laserov – Octopus Prime. Jedná sa o veľmi presné zariadenie, ktoré používajú najväčšie továrne na svete vyrábajúce meracie prístroje. Sada 38 kolimátorov riadi súčasne vodorovné a zvislé vyrovnanie rovín a riadi uhly medzi nimi. Vďaka tomuto riešeniu spoločnosť zaručuje najvyššiu úroveň kalibrácie laserov Nivel System. Dobre vybavené skladovacie priestory s originálnymi náhradnými dielmi, vysoko kvalifikovaný personál a odborné znalosti zaručujú kvalitu služieb. Centrálna služba vo Varšave je spojená so sieťou regionálnych servisných miest v Krakove, Vroclave, Poznani, Gdaňsku a Galante. Zákazníci nemusia vo všetkých prípadoch posielať prístroj do centrálneho bodu, môžu však využiť pomoc na vhodnom mieste.

FB kol4 FB kol2 FB kol1