NIVEL SYSTEM – solídny partner

Záručné podmienky

1. Ručiteľ ručí za dobrú kvalitu a efektívnu prevádzku výrobku za predpokladu, že sa používa na to, na čo je určený, v prevádzkových podmienkach uvedených v návode na použitie výrobku.

  • Záruka sa vzťahuje na vady výrobkov / náhradných dielov spôsobené chybami materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybami v montáži.
  • Ručiteľ poskytuje užívateľovi záruku na 12 mesiacov a záručná lehota začína dňom predaja, v prípade optických úrovní – 60 mesiacov.
  • Vady uznané ako pokryté zárukou budú bezplatne odstránené autorizovaným servisným strediskom v čo najkratšom možnom čase nepresahujúcom 14 pracovných dní počítaných odo dňa dodania produktu na opravu. V odôvodnených prípadoch sa môže lehota na opravu predĺžiť.
  • Opravy sa vykonávajú v sídle Warrantora alebo na miestach určených Warrantorom.
  • Postupy, ktoré sú potrebné, bežný prevádzkový servis, napríklad kontrola, náprava, kalibrácia, sa nepovažujú za záručnú opravu.
  • O spôsobe odstránenia vady rozhodne ručiteľ.
  • Na príslušenstvo, na batérie, články, káble, držiaky, nabíjačky atď. Sa vzťahuje trojmesačná záruka.
  • Za neoprávnené reklamácie sa používateľovi účtuje poplatok v súlade s platnými cenníkmi.
  • Záručné opravy sa vykonávajú iba a výlučne na základe dokladu o kúpe, ktorý obsahuje sériové číslo produktu (POTREBNÉ PODMIENKY).
  • Na základe záruky ručiteľ nezodpovedá za následky vád, ktoré spôsobujú ľuďom, majetku tretích osôb, ušlým ziskom atď.

2. Záruka sa skončí, ak sa zistí nasledujúce: boli prekročené štandardy prevádzky výrobku, došlo k poškodeniu v dôsledku používania výrobku v rozpore s jeho návodom na obsluhu, došlo k určitému mechanickému poškodeniu, používateľ vykonal opravy vlastníkom alebo v neautorizovaných zariadeniach.

3. Ustanovenia Občianskeho zákonníka sa vzťahujú na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach.

4. Strany vynaložia všetko úsilie na priateľské urovnanie sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto dohody, a ak sa ukáže, že je to nemožné, tieto spory vyrieši súd s právomocou v sídle Warrantora.

5. Ak sú potrebné záručné služby poskytované servisným strediskom, neváhajte a kontaktujte priamo svojho predajcu alebo servisné stredisko Nivel System (e-mail: serwis@tpi.com.pl, tel .: +48 22 632 91 40).

Kontaktuj nás:

Záručné a pozáručné opravy